Коорпоративна општествена одговорност

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА

Одговорен однос кон околината е наша највисока цел

Прилепска пиварница ад Прилеп се залага за одржлив развој, темелен на ефикасност и сигурност при вршењето на деловните активности, во целост почитувајќи ги целите за заштита на животната средина и правата на засегнатите страни. Друштвото имплементира вредности што ќе придонесат за подобро и поуспешно водење на бизнисот и истовремено градење на односи на доверба и грижа за интересите на акционерите, засегнатите лица и пошироката заедница.

Со кодексот на професионално и етичко однесување и другите општи акти, Прилепска пиварница а.д. Прилеп дејствува етички и одговорно во сите деловни активности, обезбедувајќи јасна рамка која ќе ги минимизира негативните влијанија врз животната средина и се стреми кон зачувување на здрава животна средина и спречување на негативни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето.

Прилепска Пиварница со нова инвестиција за обнова на возниот парк

Инвестирањето во нови службени автомобили е стратешка одлука која носи бројни придобивки за бизнисите. Од зголемена продуктивност и безбедност на вработените, до економичност и позитивен имиџ на брендот, предностите се...

Trash for Art

Рециклирањето и креативноста се тесно поврзани. Пренамената на отпадните материјали за создавање на уметнички дела не само што го намалува отпадот туку и поттикнува имагинативно размислување и иновации. На овогодинешниот...