Књаз Милош

Књаз Милош

Књаз Милош АД е компанија која е регионален лидер во категоријата минерални води, којашто се грижи за подобра иднина и средината во која живееме, притоа задоволувајќи ги потребите на своите потрошувачи. Нејзини брендови се водите Књаз Милош и Аква Вива, и енергетскиот пијалок Гуарана.

Се полни во:
пластична амбалажа од 1,75л, пластична амбалажа од 1,5л, пластична амбалажа
од 1,25л, пластична амбалажа од 0,5л, стаклена амбалажа од 0,75л
и стаклена амбалажа од 0,25л.

0,25 л.

Стаклена амбалажа

0,75 л.

Стаклена амбалажа

0,5 л.

Пластична амбалажа

1,25 л.

Пластична амбалажа

1,5 л.

Пластична амбалажа

1,75 л.

Пластична амбалажа

Произведено во: Књаз Милош АД, Аранџеловац Р. Србија

Овластен увозник за Р.С. Македонија: Прилепска Пиварница АД, Цане Кузманоски 1, 7500 Прилеп.