Корпоративни вредности

ПрилеПска Пиварница

Кои се нашите вредности

ZlatenDab-Vrednosti-1

Грижа за вработените

Фамилијарни вредности

• Почит спрема вработените
• Припадност во големото семејство
• Го негуваме односот кон вработените

Континуиран напредок

• Континуирано работиме кон унапредување на процесите на работа и нивна оптимизација.

Развој на вработени

• Идентификуваме области за развој (тимски и организациски).
• Поттикнуваме претприемачки дух, иницијативност, само-развој, како и развој за останатите со цел адаптација на промените кои би следувале во кариерниот развој.

Работна атмосфера
• Слобода и флексибилност за развој, комуникација, работа и достапност на менаџментот.

ZlatenDab-Vrednosti-2

Стабилност и сигурност

Лојалност

• Одговорност на вработените и одговорност кон вработените.
• Позитивна поддршка преку однесувањето на вработените, комуникација внатре и надвор.

Истрајност

• Стабилни и цврсти во ставовите кои ги имаме.
• Одлучни во постигнувањето на целта и резултатите.

Постојаност

• Редовноста и финансиската стабилност и сигурност.
• Издржаност на активностите кои се преземаат.

ZlatenDab-Vrednosti-3

Гордост

Иновативност

• Постојаноста на пазарот и следење на трендовите не прави модерни.
• Континуирано инвестирање во најнова технолошка опрема.
• Инвестирање во нашите брендови.

Традиција

• Дисциплината, духот, припадноста, чувството дека си дома.
• Различни генерации, многу приказни, случки, анегдоти преточени во „Сеќавања“.

Имиџ / Репутација

• Силен компаниски бренд.
• Стабилни и силни брендови.
• Модерна компанија.