Повик за годишно собрание на акционери 2023 година

9. Мај 2023

ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

Согласно одлуките донесени на последното собрание на акционери, Прилепска пиварница А.Д. Прилеп ги повикува акционерите со право на дивиденда за 2022 година да достават податоци неопходни за исплата на дивиденда. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2022 година е 19.06.2023 година, додека датум на стекнување право на дивиденда за 2022 година (датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда) е 21.06.2023 година. Акционерите кои веќе имаат доставено податоци се должни да го информираат друштвото во случај на промена на било кој од податоците.

Исплатата на дивидендата ќе започне на 28.07.2023 година.

За подетални информации Ве молиме обратете се на тел. 048 421 450 или на email mateski@pripiv.com.mk

Известување до акционерите на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

Годишното Собранието на акционери на Прилепска пиварница АД – Прилеп ќе се одржи на ден 31.05.2023 година (среда) со почеток во 12.00 часот во Ресторанот во седиштето на друштвото ул. “Цане Кузманоски” бр.1 Прилеп

 Повик за годишно собрание на акционери 2023 година 

1. Вкупен број на акции и гласачки права

2. Пријава за учество на собрание на акционери 

3. Овластување полномошници

4. Образец за полномошно со инструкции за гласање за правни лица

5. Образец за полномошно со инструкции за гласање за физички лица 

6. Вклучување нови точки во дневниот ред 

7. Предлагање на нови одлуки

8. Прашања од акционерите

Материјали за Годишно Собрание на акционери

1. Ревизорски извештај

1.2 Одлука за усвојување на извештајот од ревизијата на финансиските извeштаи за 2022 година

2. Годишен извештај од Управен одбор

2.1 Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето за 2022 година

3. Годишен извештај од Службата за внатрешна ревизија во 2022 година

3.1 Одлука за усвојување на извештајот од службата за внатрешна ревизија за 2022 година

4. Извештај од Надзорен одбор

4.1 Одлука за усвојување на извештајот од надзорниот одбор за 2022 година

5.  Одлука за усвојување на годишната сметка за 2022 година предлог

5.1 Годишна сметка прилог кон одлука

6. Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2022 година

7. Одлука за дивиденден календар предлог 2022 година

8. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето на членовите на управен одбор

9. Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето на членовите на надзорен одбор

10. Одлука за откуп на акции 2023 година

11. Одлука за избор на ревизор за 2023 година предлог

Прашалник за ККУ Прилепска пиварница ад Прилеп 2023

Архива – Материјали за годишно собрание 2022 година.

Архива – Материјали за годишно собрание 2021 година.

Архива – Материјали за годишно собрание 2020 година.

Архива – Материјали за годишно собрание 2019 година.