Повик за годишно собрание на акционери 2023 година

9. Мај 2023

 

Известување до акционерите на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

Годишното Собранието на акционери на Прилепска пиварница АД – Прилеп ќе се одржи на ден 23.05.2024 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во Ресторанот во седиштето на друштвото ул. “Цане Кузманоски” бр.1 Прилеп

 Известување за одржано собрание на акционери 2024

 Повик за годишно собрание на акционери 2024 година 

 1. Вкупен број на акции и гласачки права  

 2. Пријава за учество на собрание на акционери 

 3. Овластување полномошници

 4. Образец за полномошно со инструкции за гласање за правни лица

 5. Образец за полномошно со инструкции за гласање за физички лица 

 6. Вклучување нови точки во дневниот ред 

 7. Предлагање на нови одлуки

 8. Прашања од акционерите

Материјали за Годишно Собрание на акционери

 1. Ревизорски извештај

 1.2 Одлука за усвојување на извештајот од ревизијата на финансиските извeштаи за 2023 година

 2. Годишен извештај од Управен одбор

 2.1 Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето за 2023 година

 3. Годишен извештај од Службата за внатрешна ревизија во 2023 година

 3.1 Одлука за усвојување на извештајот од службата за внатрешна ревизија за 2023 година

 4. Извештај од Надзорен одбор

 4.1 Одлука за усвојување на извештајот од надзорниот одбор за 2023 година

 5.  Одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 година предлог

 5.1 Годишна сметка прилог кон одлука

 6. Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2023 година

 7. Одлука за дивиденден календар предлог 2023 година

 8. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето на членовите на управен одбор

 9. Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето на членовите на надзорен одбор

 10. Одлука за откуп на акции 2024 година

 11. Одлука за избор на ревизор за 2024 година предлог

 Прашалник за ККУ Прилепска пиварница ад Прилеп 2023

 

 

  Архива – Материјали за годишно собрание 2023 година.

  Архива – Материјали за годишно собрание 2022 година.

  Архива – Материјали за годишно собрание 2021 година.

  Архива – Материјали за годишно собрание 2020 година.

  Архива – Материјали за годишно собрание 2019 година.