Asset-2@4x.png

HISTORY OF PRILEPSKA PIVARNICA – PRILEP BREWERY

HISTORY OF PRILEPSKA PIVARNICA

The Path of Quality and Tradition from 1924 to the Present

With continuous investment in the production process since its establishment in 1924 until today, “Prilepska Pivarnica – Prileps Brewery” constantly improves the quality of its existing products and creates new ones.

1952

Reactivation of the plants

Reactivation of the plants. The brewery was reactivated within the company Crveni Steni.

1953

A steam boiler is installed to brew the beer.

1955

The brewery stands apart from the composition of the Crveni Steni and has since functioned as a separate enterprise.

1924

How we started

Prilepska Pivarnica – Prilep Brewery was founded. The construction of the first industrial facility in Prilep – Pivara was started at the Krbla, Cachorica region.

1946

After the end of World War II, the new government enacted the Law on Confiscation, and the brewery was confiscated by its then-owners and ceased operations.

istorija-ZlatenDab

1977

In operation is a facility with which the brewery receives an optimal annual capacity of 250,000HL beer (50,000,000 bottles).

istorija-ZlatenDab-3

1991

It was recognized for the largest sale of Pepsi, in absolute volume, in the region of the former Yugoslavia and Albania.

1966

Production achieves to 42,000 hectoliters per year, and the most significant product is the black and light beer, “Krali Marko.”

1974

It has been 50 years since the founding of the brewery (Pivarnica)

1979

Signed contract for the exclusive right to produce and fill the world brands Pepsi-Cola and Mirinda.1980

1980

The international drink Pepsi Cola was produced for the first time.
ks01-14

2013

A new investment of EUR 7.5 million has been realized as an entirely new line for glass bottle sharpening of all products – beer, and juices.

2000

The beer "Zlaten Dab" was launched, characterized by a high and excellent taste.

2002

Expansion of the range by obtaining a license for the production of fruit juices – nectars Prigat.

istorija-ZlatenDab-5

2023

Today, "Prilepska Pivarnica – Prilep Brewery" is privately owned. Investments in high technology have also made it one of the most modern breweries in the Balkans. The annual capacity of the brewery is 582,000 hectoliters of beer per year. In addition, it still fills the licensed drinks Pepsi, Mirinda, 7UP.

Истoриjа на Прилепска пиварница

Патот на квалитетот и традицијата од 1924 г. до денес

Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, „Прилепска Пиварница“ постојано го подобрува квалитетот на своите постојни производи и создава нови.

1924

Како почнавме

Основана е Прилепска Пиварница. Започната е изградбата на првиот индустриски капацитет во Прилеп – Пивара на местото викано Крбла, реон Чачорица.

1946

По завршување на Втората светска војна, новата власт го донела Законот за конфискација и тогаш Пиварата е конфискувана од нивните тогашни сопственици и престанува со работа.

istorija-ZlatenDab

1952

Повторното активирање на погоните

Повторно активирање на погоните. Пиварницата
е реактивирана во рамки на претпријатието Црвени Стени.

1953

Се инсталира парен котел за варење на пивото.

1955

Пиварницата се издвојува од составот на Црвени Стени и оттогаш функционира како посебно претпријатие.

1966

Производството скока на 42.000 хектолитри годишно, а најголемото производство e на црно и на светло пиво, “Крали Марко”.

1974

Одбележани се 50 години од основањето на Пиварницата

1977

Во функција е пуштен објект со којшто
Пиварницата добива оптимален годишен капацитет
од 250.000 хл пиво (50.000.000 шишиња).

istorija-ZlatenDab-3

1979

Потпишан договор за ексклузивно право за производство и полнење на светските брендови Пепси-кола и Миринда.

1980

За првпат произведен интернационалниот пијалак пепси-кола (Pepsi Cola).

ks01-14

1991

Добиено е признание за најголема продажба на Pepsi, во апсолутен волумен, во регионот на поранешна Југославија и во Албанија.

2000

Лансирано е пивото „Златен Даб“, кое се карактеризира со висок и одличен вкус.

2002

Проширување на асортиманот со добивање лиценца за производство на овошни сокови – нектари Пригат.

2013

Нова инвестиција од 7,5 милиони евра е реализирана во форма на комплетно нова линија за точење на стаклени шишиња на сите производи – и пиво и сокови.

istorija-ZlatenDab-5

2023

Денес „Прилепска Пиварница“ е во приватна сопственост. Инвестициите во високата технологија ја направија и една од најмодерните пиварници на Балканот. Годишниот капацитет на варилницата е 582.000 хектолитри пиво годишно. Покрај тоа, сѐ уште ги полни лиценцните пијалаци Pepsi, Mirinda, 7UP.