За постигнување конзистентен висок квалитет на производите, „Прилепска Пиварница“ го држи чекорот со најсовремените светски достигнувања во техниката и технологијата. Во изминатите десетина години, во развојот на технологијата на постојните и на новите производи и на целата придружна инфраструктура, континуирано инвестираше околу 20.000.000 евра.

 

portrait-teh

 

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.