Испратете порака

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КОМПАНИЈА

АДРЕСА / БРОЈ

ГРАД / ДРЖАВА

EMAIL

ТЕЛЕФОН

НАСЛОВ

ПОРАКА

Прилепска Пиварница

  • Адреса
    Цане Кузманоски 1
    7500 Прилеп
    Република Македонија
  • Телефон +389 48 421 450
  • Факс +389 48 426 551
  • EMAIL centrala@pripiv.mk

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.