Прилепска пиварница

Дистрибутивен
Центар Скопје

  • Адреса "1" - Идризово 209
  • 1043 Петровец, Скопје
  • Република Македонија
  • Телефон +389 2 2550 902
  • Факс +389 2 2550 901
  • E-Mail centrala@pripiv.mk

Дистрибутивен Центар Скопје

  • Прилепска пиварница
  • Телефон (линија 1): +389 2 2550 902
  • Телефон (линија 2): +389 2 2550 900

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.