ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП тргнувајќи од уставното начело на неприкосновеност на сигурноста и тајноста на личните податоци, е целосно посветено на заштитата на личните податоци со кои доаѓа во контакт во текот на своето работење.

Политиката за приватност има за цел да ги појасни податоците кои ги собираме при користење на интернет страницата (понатаму страницата) на Прилепска Пиварница АД Прилеп, како и мерките кои ги превземаме за нивната заштита да биде загарантирана.

Основни одредби

  • Личните податоци се прибавуваат доброволно, преку експлицитна согласност на посетителот и истите се користат единствено за намената за која се собрани;
  • Личните податоци се уништуваат/бришат по истекот на рокот за нивно чување, доколку е определен со договор или закон, или по остварување на целта за чија намена биле прибавени;
  • Прилепска Пиварница АД Прилеп овласти определен број на вработени, кои се соодветно обучени и обврзани да постапуваат согласно позитивните законски прописи за постапување со лични податоци;
  • Личните податоци не се пренесуваат на други лица, освен на овластени органи во постапка определена со закон.

Сигурност

Прилепска Пиварница АД Прилеп ги превзема сите пропишани организациски, административни, технички и физички мерки за заштита на Вашите лични податоци, со цел да се спречи загуба, кражба, злоупотреба, неавторизиран пристап, непрописна објава, промена или пак уништување на тие податоци.

Интернет страници на трети лица

Корисниците може да најдат реклами или друга содржина на нашата страница кои водат кон други интернет страници и сервиси на наши партнери, добавувачи, рекламни фирми, спонзори и останати трети лица. Ние не ја контролираме содржината или врските кои се присутни на тие страници и не сме одговорни за постапките на вработените од страниците кои се поврзани кон или од нашата страница.
Дополнително, наведените страници или сервиси, вклучувајќи ги содржината и врските, може постојано да се менуваат. Наведените страници или сервиси може да имаат сопствени Политики за приватност на личните податоци на нивните страници и посебни Политики за односи со клиенти. Пребарувањето и интеракцијата со било кој друга страница, вклучувајќи ги страниците кои имаат врски кон нашата страница е предмет на конкретните правила и Политики на односните страници.

Користење колачиња (cookies)

Колачињата се мали текстуални фајлови со податоци, коишто може да бидат снимени на вашиот хард-диск од страница интернет страниците кои ги посетувате. Нашата интернет страница користи cookies со цел следење на трансферот и начинот на испорака на услугите до нашите корисници и анализа на податоците на корисниците за статистички цели.
Колачињата што ние ги користиме не овозможуваат пристап до личните податоци од трета страна.
Корисниците може да изберат да ги подесат нивните интернет пребарувачи да ги одбијат колачињата илида јават предупредување секогаш кога колачињата ќе се пратат. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени делови од страницата може да не функционираат како што е предвидено.

Пораки по е-пошта и коментари

На сите Ваши пораки преку е-пошта ние ќе Ви одговориме на истата електронска адреса од која сме го добиле барањето. Нема да ја користиме таа електронска адреса за ниту една друга цел и нема да ја споделиме со ниту една трета страна за цели надвор од примарната – одговор на Вашето барање.
Ние може да ги чуваме Вашите електронски пораки кои се испратени со цел да послужат како доказ при евентуален спор. Кога испраќате пораки или коментари, бидете претпазливи во врска со личните податоци што ги внесувате, како што се Вашето име и презиме, адреса, град и држава на живеење, бидејќи доколку се објават заедно со Вашето сведочење, некоја трета страна може да ги искористи и да контактира со Вас.

Серверски логови

За секоја од интернет страниците на Прилепска Пиварница АД Прилеп, соодветниот веб-хостинг провајдер води логови на серверот, во кои се запишува IP адреса, разгледувач, оперативен систем, датум и време на пристап, реферер (претходно посетена интернет адреса) и преземена датотека од сајтот, за секоја таква операција. Со овие логови се постапува во согласност со општите одредби, или индивидуалната политика
за приватност на провајдерот, кој е задолжен да постапува во рамките на Законот за заштита на личните податоци и Законот за електронски комуникации на РМ.
Според важечките прописи во РМ, правните лица кои обезбедуваат интернет услуги се должни да ги чуваат податоците за сообраќајот (содржани во серверските логови) минимум 24 месеци по нивното создавање, со цел да бидат на располагање на соодветните истражни органи, во постапка регулирана со закон.
Хостинг сервисот за интернет страницата на Прилепска Пиварница АД Прилеп (www.prilepskapivarnica.com.mk) го обезбедува компанијата Македонски Телеком АД Скопје.

Слобода на информирање

Прилепска Пиварница АД Прилеп на ваше писмено барање ќе ви овозможи увид во сите ваши лични податоци со кои располага (име, адреса и сл.).

Прифаќање на условите

Со користење на оваа страница, Корисникот се сложува со одредбите од Политиката за приватност на личните податоци на страницата.

Контакт

Доколку сакате вашите податоци да бидат корегирани или избришани, или доколку имате какви било прашања или предлози за заштита на личните податоци, можете да нe контактирате на е-адресата licnipodatoci@pripiv.mk. Притоа, вашата е-адреса нема да биде искористена за друга намена.

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.