Годишно собрание на акционери 2016

Годишното Собрание на Акционерите на Прилепска Пиварница АД Прилеп ќе се одржи на 07.06.2016 г., вторник, во просториите на Прилепска Пиварница во Прилеп, со почеток во 15:00ч.

Во Јавниот повик е содржан дневниот ред за Собранието.

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.