Известување за акционерите

Започнувајќи од ден 19.06.2015 година па до истекот на законскиот рок, Прилепска Пиварница А.Д. Прилеп ќе извршува исплата на дивиденда од добивката остварена во 2014 година.

Ги известуваме акционерите кои немаат доставено податоци за трансакциска сметка, истото да го направат во седиштето на Прилепска Пиварница А.Д. Прилеп.

За дополнителни информации Ве молиме да се обратите на телефон 048 421 450 или на email legal@pripiv.mk

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.