Во врска објавениот повик за свикување на Собрание на акционери во Прилепска пиварница АД – Прилеп, објавен во весникот “Нова Македонија”, а за одржување на Собрание на акционери на ден 29.05.2018  година со почеток во 11.00 часот и точките од дневниот ред, во својство на акционер и сопственик на 25000 акции со право на глас, акционерот Кирил Самарџиоски достави предлог одлуки по точки на дневниот ред (Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2017 година и Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2017 година (дивиденден календар)):

6.11 Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2017 година од Кирил Самарџиоски

7.11 Предлог одлука за дивиденден календар од акционер Кирил Самарџиоски

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.