Notice to Shareholders

Согласно одлуките донесени на последното Собрание на акционери, Прилепска пиварница А.Д. Прилеп ги повикува акционерите со право на дивиденда за 2016 година да достават податоци неопходни за исплата на дивиденда. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2016 година (датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда) е 19.06.2017 година. Акционерите кои веќе имаат доставено податоци се должни да го информираат друштвото во случај на промена на било кој од податоците.

За подетални информации Ве молиме обратете се на тел. 048 421 450 или не email akcioneri@pripiv.mk.

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.