Известување

Почитувани акционери,

Со оглед на појавата на нецелосни податоци за адресите на акционери добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, Ве информираме дека доколку сеуште немате добиено потврда за вкупно исплатени приходи и вкупно платена аконтација на персонален данок на доход за 2016 година да не информирате на akcioneri@pripiv.mk со цел потврдата да Ви биде испратена по електронски пат.

Со почит
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

Внесете го вашиот датум на раѓање

За да влезете на страницата мора да имате повеќе од 18 години. Пополнете во следниот формат: дд мм гггг

ДД ММ ГГГГ

Прилепска Пиварница 2016 @ Сите права задржани.